පාසල් විවේක කාලය විනාඩි 15 ක් වැඩි කොට දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න – ඇමති නාමල්ගෙන් අගය කල යුතු යෝජනාවක්

පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය වර්ධනය ඉලක්ක කරගනිමින් පාසල් විවේක කාලය හැකි නම් දිගු කරන ලෙසට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලිමක් කරනවා.

කාල පරිච්චේදවලින් විනාඩි දෙකක් පමණ අඩු කොට එම වෙලාව සකසාගෙන අදාල විවේකී කාලය තුල දරුවන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු බවටයි ඔහු යෝජනා කරන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *