මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ 600 කට වහාම ස්ථාන මාරු

මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයින් 600 කට අධික පිරිසකට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබේ.

පසුගිය කාලය පුරාවටම ජනතාවගෙන් විවිධ පැමිණිලි මෙම දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් ලැබී තිබුනි.

මේ වසරේ ජනවාරි පළමු වැනිදාට පසු සේවයට බැඳුනු අය පමණක් තවදුරටත් දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරී කරනු ඇති බවයි.

ජනතාවගෙන් අල්ලස් සම්බන්ධයෙන් ලැබුණු පැමිණිලි සලකා බලා මෙම තීරණය ගත් බව ද එහි ප්‍රධානි සුමිත් අලහකෝන් මහතා සඳහන් කළේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *