කඩා වැටුනු ගුවන් යානයේ නියමුවා ජීවිතක්ෂයට (PHOTOS )

කන්තලේ, සුරියපුර ප්‍රදේශයට කඩා වැටී ඇතු ගුවන් යානයේ ගමන් කරමින් සිටි ගුවන් නියමුවා ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

මෙම යානය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නියමුවන් පුහුණු කිරීමට යොදා ගන්නා PT-6 වර්ගයේ යානයක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *