පිටරට සිට එන ලාංකිකයින්ට මින්පසු දින 14 ක නිරෝධායනය අවශ්‍ය නැහැ

විදෙස්ගතව සිට දිවයිනට පැමිණෙන ලාංකිකයින්ට දින 14 ක ගෘහස්ථ නිරෝධායනය අවශ්‍ය නොවන බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *