මහනුවරත් අවදානම් නගරයක් ලෙස හඳුනා ගැනේ

කොරෝනා ආසාදිතයින් 91 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමඟම මහනුවර නගරයද අවදානම් නගරයක් ලෙස හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *