විනී පම්පෝරි ජනක යුගදිවියට (PHOTOS)

සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයින් අතර ‘පම්පෝරි ජනක’ ලෙසින් අතිශය ජනප්‍රිය VINI Productions කණ්ඩායමේ ඉෂාන් ප්‍රියසංක පසුගියදා යුගදිවියට පා තැබුවා.

නව යුවලගේ මංගල ඡායාරූප පහතින්.

 

📸 Creative Image Photography

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button