“හාමුලාගේ පුතාලාගේ දේශපාලනය ඉවර කරනවා” – උද්දික ස්වාධීන වෙයි

හාමුලා, හාමුලාගේ පුතාලා, පවුල් මේ රටට නැවතත් නායකත්වය දෙන යුගය අවසන් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න පවසනවා.

ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ කරමින් ඔහු කියා සිටියේ සාමාන්‍ය පවුල්වල නායකයින් ගොඩනැ⁣ඟෙන යුගයක් අනාගතයේදී රටට නිර්මාණ කිරීමට තමන් තනිව ගමනක් ආරම්භ කරන බවයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button