ඇමතිටත් උඩින් යන හිතවතෙක් නිසා පොලිසියේ පිරිස් කල කිරීමෙන්

පසුගිය කාලයේ නිසි ක්‍රම වේදයක් යටතේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා පොලිස් ස්ථානාධිපති තනතුරු ලබා දීමට පොලිසිය භාර ඇමති ටිරාන් අලස් මහතා කටයුතු කලත්, ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරීයෙක් වන ගුණරත්න නැමත්තෙක් දේශපාලන උවමනාමත එම තනතුරු වෙනත් පුද්ගලයන්ට ලබා දීමට බලපෑම් එල්ල කරන බව දැන ගන්නට ලැබී ඇත.

කලින් සැලසුම් කර ඇත්තේ පොලිස් ස්ථාන වර්ගීකරණය මත සුදුසු කම් සපුරා ඇති පොලිස් පරීක්ෂක වරුන් ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානයේ වර්ගීකරණය මත ලකුණු පදනමක්‌ මත අනුයුක්ත කිරීමයි.

කෙසේ වෙතත් සමහර මැති ඇමති උවමනාවන් සහ වෙනත් වරප්‍රසාද මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට සහභාගී නොවූ නිලධාරීන් ට පවා මෙම තනතුරු ලබා දීම ට බලපෑම් එල්ල කිරීම නිසා අවංක නිලධාරීන් දැඩි කලකිරීමට පත්ව ඇති බව සැල ව් තිබේ.