බස් ධාවනය ගැනත් දැනුම් දීමක්

ප්‍රමාණවත් පරිදි ලංගම බස් රථ ධාවනය කෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ කිංග්ස්ලි රණවක පවසනවා.

ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ දැනට පවතින සීමාවන් හේතුවෙන් ලංගම සේවාවන්වලට බලපෑමක් ඇති නොවන බවයි.