රාජ්‍ය සේවකයින්ට විශේෂ දැනුම් දීමක් : පෞද්ගලික අංශයටත් නිවසේ සිට වැඩකරන්නයි ඉල්ලීමක්

නැවත දැනුම් දෙන තුරු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට අත්‍යාවශ්‍ය සහ අවම කාර්ය මණ්ඩල සංඛ්‍යාවක් කැඳවීමට අවසර දෙමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පවතින ඉන්ධන අර්බුධය මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා මෙය බාධාවක් නොකර ගත යුතු බවද එම චක්‍රලේඛය මගින් දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ අතර පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ ප්‍රවාහන, අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය පවතින නිසා හැකි අයුරින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ද නිවසේ සිට රාජකාරි කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි.