වාහනයේ අවසන් අංකයට අනුව ඉන්ධන ලැබෙන දිනය

කිසිදු විශේෂ ගණයකට ඇතුළත් නොවන සියලුම රථවාහනවලට එම වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකයේ අවසාන ඉලක්කම අනුව ඉන්ධන ලබාගැනීම සදහා සතියේ දින හත වෙන් කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කම 0,1 සහ 2 නම් සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දාත් 3,4 සහ 5 අංක සහිත වාහනවලට අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා දිනත් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

වාහන අංක තහඩුවේ අවසන් අංකය 6,7,8 සහ 9 නම් බදාදාල සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දින වෙන් කිරීමටයි යෝජනා කර ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත්, මෙය ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ කෙරෙන දිනයක් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.