දිනෙන් දින ගණන් උස්සන පෑලියගොඩ මාළු මිල

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංකීර්ණයේ අලෙවි වූ තලපත්, කොප්පරා, බලයා ඇතුළු මත්ස්‍ය වර්ග කීපයක කිලෝවක තොග මිල ර. 1000 ඉක්මවූ මිලක් ගත් අතර එය ඉතා අධික අගයක් බව පැලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළෙඳ සංගමයේ සභාපති ජයසිරි වික්‍රමාරච්චි පවසනවා.

වෙනදා දෛනිකව මත්ස්‍ය තොග සහිත ලොරි 200 ක් පැමිණෙන නමුත් ඊයේ පැමිණියේ ලොරි රථ 100 ක් බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

තලපත් තොග කිලෝවක මිල රු. 1600 කටද, කොප්පරා රු. 1800 කටද, කෙළවල්ලා රු. 1700 කටද, ඉස්සෝ රු. 1100 කටද, දැල්ලෝ රු. 1300 කටද අලෙවි වූ බවද ලින්නා තොග කිලෝවක් රු. 700 කටද, සාලයා රු. 600, බලයා රු. 800 කටද අලෙවි වූ බවද ඔහු කියා සිටියා.