අද සහ හෙට විදුලිය කැපෙන හැටි කියයි

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සහ ජලය නොමැති වීම නිසා අද සහ හෙට (20 සහ 21) යන දෙදින දිනකට පැය දෙකයි විනාඩි 30 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටිනවා.

ඒ අනුව එම දින දෙකේ මධ්‍යහන 12.00 සිට රාත්‍රී 10.30 දක්වා ‘A’ සිට ‘W’ දක්වා කලාප 20 ට වරින් වර පැය දෙකයි විනාඩි 30 ක් විදුලිය විසන්ධි කරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

 

 

Image

Image