ලඟම ෂෙඩ් එකට ඉන්ධන ඇවිත්ද ? මෙන්න හොයා ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය

ඉන්ධන ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති අය සඳහා තමන් සිටින ප්‍රදේශය අනුව ළඟම ඉන්ධන තොග සහිත පිරවුම්හල සොයා ගැනීමට හැකි වෙබ් අඩවියක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම වෙබ් අඩවිය හඳුන්වා දී තිබෙන්නේ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) එක්වයි.

https://fuel.gov.lk/ අඩවියට පිවිසීමෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඉන්ධන තොග පිළිබඳව දැනුවත් විය හැකියි.