කැකුළු සහල් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් සහල් අලෙවියට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දේශීය සුදු හෝ රතු කැකුළු සහල් කිලෝවක් අලෙවි කළ හැකි උපරිම සිල්ලර මිල වන්නේ රුපියල් 210ක් ලෙසයි.

මෙම නියමය කඩ කර කටයුතු කරන පාර්ශව සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගන්නා බව ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.