ආදායම් වැඩි කරන්න රජය ගත් තීරණය

බදු පනත් කිහිපයක් සංශෝධනය කිරීමට අවශ්‍ය පනත් කෙටුම්පත් සැකසීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ එම යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ඒ අනුව පහත දැක්වෙන බදු පනත් සංශෝධනයට අදාළව කෙටුම්පත් සකස් කිරීමට අනුමැතිය හිමිව ඇත.

* 2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් බදුපනත

*2002 අංක 14 දරණ එකතු කළ අගය මත බදු පනත

*2011 අංක 21 දරණ විදුලි සංදේශ බදු පනත

*1988 අංක 40 දරණ ඔට්ටු හා සූදු බදු පනත

*2003 අංක 3 දරණ මූල්‍ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත

2019 වසර අගභාගයේ දී ලිහිල් බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙමින් එකතු කළ අගය මත බද්ද, පුද්ගල ආදායම් බද්ද, සංස්ථාපිත ආදායම් බද්ද යන බදුවල අනුපාත අඩු කිරීමටත් එකතු කළ අගය මත බද්දෙහි සහ පුද්ගල ආදායම් බද්දෙහි බදු පදනම සංකෝචනය කිරීමටත් රජය විසින් ගනු ලැබු තීරණ හේතුවෙන් රාජ්‍ය ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවී තිබේ.

එසේම දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් අයවැය හිඟය සහ රාජ්‍ය ණය ඉහළ යෑමට එකී තීරණය හේතුවී ඇතැයි ද කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පැවසුවේ.

රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් එම පනත් සංශෝධනයට ලක්කිරීමට නියමිත බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.