රාජපක්ෂවරුන්ගේ දේශපාලනය අවසන් ! සුමනදාසගෙන් අනාවැකියක්

රාජපක්ෂ දේශපාලනය අවසන් වනු ඇති බවට රාජපක්ෂ පවුලේ හිටපු දෛවඥ සුමනදාස අබේගුණවර්ධන මහතා කියා සිටියි.

ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කරන්නේ තම සමාජ ජාල කිරීමේ සටහනක් තබමිනි.