දැන් පෝලිම්වල දිග අඩුයි..ඉස්සර වගෙ නෑ..

තවත් ටික දිනකින් තෙල් ප්‍රශ්නය විසඳෙනු ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පවසනවා.ඔහු කියා සිටින්නේ මේ තරම් පෝලිම් ඇති වීමට හේතුව අඩුම ඩීසල් මිල ඇත්තේ තෙල් සංස්ථාවට අයත් ඉන්ධනහල් වල වීම නිසා බවයි.

එමෙන්ම දැන් පෙර පරිදි දිගු පෝලිම් නොමැති බවත් දැන් තිබෙන පෝලිම් වල දිග අඩු බවත් ඔහු කියා සිටියා .