රටපුරා දුම්රිය ස්ථානවල ස්වයංක්‍රීය කොන්ඩම් යන්ත්‍ර සවිකරයි

ස්වයංක්‍රිය කොණ්ඩම් යන්ත්‍ර රට පුරා දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයක සවි කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ හා ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග ඒඩ්ස් මර්දන වැඩසටහන එක්ව ක්‍රියාත්මක කරයි.

ඒ අනුව කොළඹ ගාල්ල මහනුවර ගම්පහ කුරුණෑගල ඇතුළු ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන රැසක මෙම යන්ත්‍ර ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතව තිබේ