පිටි මිලත් ඉහළට

තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 35 – 45 ත් අතර මිලකින් ඉහළ දැමූ බව ප්‍රීමා සමාගම පවසනවා.