මැති සබේ දියර කිරි මදිවී මන්ත්‍රීවරු යකා නටති

තමන්ට අවශ්‍ය දියර කිරි නොමැති වීම නිසා මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකුම පාර්ලිමේන්තු කැන්ටිමේදී එහි නිලධාරීන්ට බැන වැදී තිබෙනවා.

සැපයුම්කරුවන් විසින් මාස කිහිපයක් තිස්සේ කිරි ලබා නොදීම නිසා මෙම ගැටලුව මතු වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.