විපක්ෂයේ කල්කිරියාව නිසා පාර්ලිමේන්තුවට වුන දේ

විපක්ෂයේ විරෝධතාවක් නිසා පාර්ලිමේන්තුව මිනිත්තු 10 කට කල් තබයි.