තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබන හේතුව හෙළි වෙයි

රට තුල ඇති වී තිබෙන විදුලි හා ඉන්ධන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට අද විශේෂ කැබිනට් රැස්වීමක් කැදවා ඇත.

ඉන්ධන මිල ඉහල දැමීම හා විදුලි කප්පාදුව ගැන මෙහිදී දීර්ඝ වරශයෙන් සාකච්චා කර තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතය.

විදේශ විනිමය හිඟය හේතුවෙන් ඉන්ධන ආනයනය ගැටලුකාරී වී ඇති අතර මිල ඉහල නොදැමීම මත තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබන තත්ත්වයට පත්ව තිබේ.