කොටස් වෙළෙඳපොළ ත් අත්හිටුවයි

  1. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ප්‍රධාන මිල දර්ශක අගයන් 5%කට වැඩි අගයකින් පහත වැටීම හමුවේ වෙළෙඳපොළ ගනුදෙනු කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.