නගරාධිපතිවරයෙක් ඉල්ලා අසවෙයි.

හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.
අද පැවති නගර සභා රැස්වීමේදී ඔහු මේ බව දැනුම් දි ඇත.