අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර සහ ඖෂධ සියලු බදුවලින් නිදහස් කෙරේ

සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ ඖෂධ සියලු බදු වලින් නිදහස් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

එමෙන් ම ගොවීන් සඳහා වී කිලෝවකට රුපියල් 75 ක සහතික මිලක් නියම කිරීමටත් සියලුම වතු පවුල් සඳහා තිරිඟු පිටි කිලෝ එකක් රුපියල් 80 බැගින් මාසිකව කිලෝ 15 ක ප්‍රමාණයක් ලබා දීමටත් අද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.