සියලූම රාජ්‍ය සේවකයින් යළි සේවයට කැඳවයි

ජනවාරි 03 වැනිදා සිට සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්, සේවයට කැඳවීමට රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

පවතින කොවිඩ් තත්වය හමුවේ බොහෝ රාජ්‍ය ආයතනවල අඩු සේවක පිරිසකගෙන් සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කෙරුනා.