ගුවන් යානයක් නොදැකපු මිනිසුන් පවා ශ්‍රී ලංකන් එක නඩත්තු කරන්න බදු ගෙවන බව හෙළිවේ