අසාද් සාලි නිදහස් කෙරේ

ජාතීන්,ආගම් අතර අසමගිය ඇති කිරීම හා සංහිදියාව බිද දැමීමට උත්සාහ කිරීමේ චෝදනා මත රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි කොළඹ මහාධිකරණයෙන් සියළු චෝදනා වලින් නිදහස් කෙරේ.