ලොව වටිනාකමින් වැඩිම පාරිසරික ජායාරූප එකතුව නිකුත් වේ

පාරිසරික වටිනාකම නිරූපණය කරමින් නිකුත් වූ ජායාරූප අතරින් වටිනාම ජායාරූප 25ක් පෙලගස්වා තිබෙනවා.

විවිධ අවස්ථාවලදී එම ජායාරූප ගෙන ඇති අතර ඇතැම් විට ඒවා කැමරාවට හසු කර ගැනීම සඳහා බොහෝ කාලයක් බලා සිටීමටද සිදුව තිබෙනවා.

එම ජායාරූප එකතුව පහතින්.