හෝටන් තැන්නේ සැරිසරන දුර්ලභ දිවියන් හතර දෙනා (PHOTOS )

හෝටන් තැන්න යනු බොහෝ දෙනාගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් ස්ථානයක්.එහි ගෝනුන් මෙන්ම දිවියන්ද වාසය කරන නමුත් දිවියන්ව දැක බලා ගැනීම නම් දුර්ලභ කාරණයක්.

නමුත් දඩයමේ යන දිවියන් හතර දෙනෙකුගේ දුර්ලභ ජායාරූපයක් කැමරාවට හසු කර ගැනීමට පසුගියදා හැකියාව ලැබී තිබුනා.

ඒ Hamid R Haniffa මහතාටයි.මේ එම ජායාරූප කිහිපය.