මුරුත්තෙට්ටුවේ හිමියන් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ කුලපති තනතුරට

පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ධුරයට පත් කෙරේ.