කිරි පිටි මිල ඉහළට..කිලෝ එකේ පැකට් එක 1300 යි !

ආනයනික කිරි පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 1300 දක්වාත්,ග්‍රෑම් 400 ක කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 520 ක් දක්වාත් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය විසින්.මෙතෙක් කිරිපිටි සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත් කිරීමට ඊයේ රජය තීරණය කලා.