උසස් අධ්‍යාපනයට රට යන බව කියා වෛද්‍යවරුන් ගෙදර ඉඳන් වැටුප් හා දීමනාත් අරන්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ අනුබද්ධ ආයතනවල වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ විදේශගතවීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින ක්‍රමවේදය ඉතාමත් දුර්වල මට්ටමක පවතින බව ජාතික විගණන කාර්යාලය සෞඛ්‍ය ලේකම් වෛද්‍ය සංජීව මුණසිංහට දැනුම් දී තිබේ.

වෛද්‍යවරුන් කිහිපදෙනකුගේ විදේශ ගත වීම් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ විගණන පරීක්ෂණවලදී හෙළි වූ කරුණු මත මෙම දැනුම් දීම සිදු කර ඇත. වෛද්‍ය පරිපාලන පුහුණුව, මෙන්ම වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතුද සඳහා යොමු වන වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධයෙන් මෙම විගණන පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත.