පුරන් කුඹුරු සේනාධීරගෙන් අලි වැඩක් (VIDEO)

වී ගොවිතැනේදී කුඹුරු සීසෑම සඳහා අලින් යොදා ගත හැකි බව නාලක සේනාධීර නවතම විඩියෝවක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

ඔහු කියා සිටින්නේ මේ හරහා සංචාරක කර්මාන්තය ද ප්‍රවර්ධනය කළ හැකි බවයි.

එම විඩියෝව පහතින්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button