ඇමරිකාව අඟහරු මතට රොබෝවෙකු ගොඩ බස්සයි | Mawurata.lk

ඇමරිකාව අඟහරු මතට රොබෝවෙකු ගොඩ බස්සයි


අමෙරිකානු නාසා ආයතනය රොබෝ රෝවර් යානයක් (Perseverance rover) අඟහරු ග්‍රහයා මතට සාර්ථකව ගොඩ බස්වා තිබෙනවා .

ඔවුන් මේ සඳහා වසර ගණනාවක් පරීක්ෂණ කල බවයි වාර්තා වන්නේ.