ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් වලට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග නොගැනීමට රජයෙන් තීරණයක් | Mawurata.lk

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් වලට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග නොගැනීමට රජයෙන් තීරණයක්


සම්පූර්ණයෙන් මුහුණ ආවරණය වන පරිදි ආරක්ෂිත හිස් වැසුම් පැළඳ යතුරුපැදි පදවන යතුරුපැදිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර නොගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයා හට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

පසුගිය කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම මුහුණු ආවරණය වන පරිදි හෙල්මට් පැදවූවන්ට එරෙහිව පොලිසිය විසින් නීතිමය ක්‍රියා මාර්ගයන් ගනු ලැබූවා.